Privacy protocol

Almere Pioneers Privacy protocol en uitgangspunten

  1. Almere Pioneers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Protocol wil de Almere Pioneers heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als Almere Pioneers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy protocol, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.
  2. Almere Pioneers doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Almere Pioneers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
    1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
    2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
    3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als Almere Pioneers deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
    5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
    6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
    7. Alle onze aangewezen vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst en geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend waarbij we de afgesproken activiteiten hebben omschreven alsmede de bijbehorende van toepassing zijnde vergoedingen. Voorts hebben wij voor al onze vrijwilligers een VOG.
  3. Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Almere Pioneers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
   1. Administratieve doeleinden en uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst;
    1. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Almere Pioneers  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
     1. Voornaam;
     2. Tussenvoegsel;
     3. Achternaam;
     4. Telefoonnummer;
     5. E-mailadres;
     6. Geslacht
     7. Geboortedatum
     8. Bankrekeningnummer
     9. Adres en postcode
     10. Basketbal diploma’s (coach- en trainersdiploma’s, spelregelbewijs, scheidsrechtersdiploma’s)
     11. Beroep in verband met sponsoring mogelijkheden
     12. Verklaring omtrent jeugdsportfonds
  4. Uw persoonsgegevens worden door Almere Pioneers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
   1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
  5. Alle nieuwsbrieven van Almere Pioneers zullen in de bcc worden verstuurd zodat de individuele e-mail adressen niet zichtbaar zijn.
  6. Verstrekking aan derden

    1. De gegevens die u aan ons geeft kan Almere Pioneers aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
     1. Zo maakt de Almere Pioneers  gebruik van een derde partij voor:

   Het verwerken van de ledenadministratie zijnde, Sportlink, zoals voorgeschreven door de NBB. Almere Pioneers  verwijst  naar de Sportlink-website voor nadere privacy bepalingen van Sportlink zelf.

     1. Almere Pioneers  geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Almere Pioneers  geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt de Almere Pioneers  hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal de Almere Pioneers de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient de Almere Pioneers medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u de Almere Pioneers  hier schriftelijk toestemming voor geeft.
     2. Almere Pioneers  verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
  7. Almere Pioneers  verwerkt  enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
  8. Almere Pioneers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  9. Almere Pioneers  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

     1. Alle personen die namens Almere Pioneers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden een Verklaring omtrent gedrag (“VOG”) te verstrekken aan de Almere Pioneers en aan geheimhouding inzake de persoonsgegevens door middel van een geheimhoudingsverklaring zoals opgenomen in de vrijwilligers overeenkomst. Wij hebben als vereniging vastgesteld dat een dergelijke overeenkomst noodzakelijk is voor de volgende functies binnen de vereniging:
      1. Bestuursleden
      2. Coaches/trainers
      3. Teamouders/teammanager
      4. Huisfotograaf
      5. Organisatoren van interne competities (Wizzards en Peanuts)
      6. Social media vrijwilligers (wel vrijwilligers geen VOG)
      7. Commissies (kascommissie) en TC-leden
     2. De VOG dient elke 2 jaar opnieuw te moeten worden verstrekt aan de vereniging.
     3. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
     4. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

     5. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

     6. We maken gebruik van anti-virus software;

     7. Bij wisseling van functies waarbij betrokken personen geen toegang (meer mogen) hebben tot persoonsgegevens zullen de wachtwoorden worden gewijzigd. 

     8. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

     9. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  10. Rechten omtrent uw gegevens:

     1. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Almere Pioneers  van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Almere Pioneers of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de Almere Pioneers te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Almere Pioneers  kan  u vragen om u te legitimeren voordat de Almere Pioneers  gehoor kan  geven aan voornoemde verzoeken.
     2. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  11. Klachten

     1. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de Almere Pioneers  op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vindt de Almere Pioneers dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
  12. Almere Pioneers verstuurt geen nieuwsbrieven met een commerciële boodschap zonder toestemming van de ontvanger. Tevens deelt Almere Pioneers geen persoonsgegevens aan sponsoren.
  13. Bij een eventuele datalek zal Almere Pioneers via de voorzitter een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en alle betrokken leden dienovereenkomstig informeren.
  14. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 

Datum: 16-05-21

Subscribe Our Newsletter